Contactgegevens

Emmastraat 38-40
7241 EK Lochem

 0573-254774
 info@jansstheater.nl

Stichting Janssmaatje

Janssmaatje lidmaatschap

Voor € 25,- per jaar ben je al maatje van het Jansstheater. Het Janssmaatje lidmaatschap is persoonsgebonden. Als Janssmaatje geniet je natuurlijk van een aantal voordelen. 


Voordelen:

Word jij ook maatje van het Jansstheater? Dankzij jouw steun kunnen wij bijzondere activiteiten en voorstellingen gaan realiseren die anders niet mogelijk zijn. Aanmelden als Janssmaatje kan het hele seizoen!

 

Stichting Janssmaatje

Beleidsplan op hoofdlijnen voor 2021 - 2022

 1. Lengte en geldigheidsduur

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2021-2022. Het bestuur van de stichting zal dit plan jaarlijks in maart, voor de start van het nieuwe theaterseizoen actualiseren en bijstellen.

 

 1. Missie, doel en strategie van Stichting Janssmaatje

Theaterspel, muziek en dans is voor zowel kinderen als volwassenen – bij uitstek - een oefening om jezelf creatief te uiten, om in spel je positie ten opzichte van de ander te bepalen, om je bewust te worden van jouw gedrag in verschillende situaties en de reactie daarop van de ander te ervaren. Wij vinden dit essentieel in het sociale leerproces van kinderen én ook een waardevolle aanvulling op de levenservaring van volwassenen. Wij vinden ook dat theaterspel een belangrijke bijdrage levert aan meer begrip tussen sociale groepen en individuen en aan maatschappelijke integratie en participatie.

 

 1. Ons doel en strategie

Stichting Janssmaatje stelt zich ten doel om meer kinderen én volwassenen in de gemeente Lochem én omstreken te kunnen laten deelnemen aan muziek, dans en theaterspel.

 

Onze doelen:

 1. Het positieve en sociale leereffect van muziek, dans en theaterlessen moet bereikbaar zijn voor alle kinderen, ongeacht culturele afkomst of de grootte van de portemonnee van hun ouders of verzorgers.
  • Wij gaan hierover in overleg met de gemeente Lochem en sponsoren hoe wij dit mogelijk kunnen maken
 2. Door middel van muziek-theaterspel een bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van mensen, die op de een of andere manier moeite hebben met meedoen in de huidige maatschappij.
  • Wij realiseren dit door het (doen) initiëren, opzetten en uitvoeren van speciale projecten, waarbij het proces belangrijker is dan het resultaat, en juist daardoor het resultaat een positief effect heeft op hun aanzien, hun eigenwaarde en hun participatie.
 1. Ieder mens die deelneemt aan muziek-theaterlessen en –projecten moet op een (groot of klein) podium kunnen stralen.
  • Wij faciliteren deelnemers in het organiseren van kleine optredens om ervaring op te doen. En zeker eens in de 2 jaar krijgen alle deelnemers aan muziek-theater-dans lessen en/of projecten de mogelijkheid om mee te doen aan een grote voorstelling.

Om onze doelen te kunnen realiseren is naast menskracht ook geld nodig.
Stichting Janssmaatje werft hiervoor gelden bij

Het bestuur van Stichting Janssmaatjes plant jaarlijks de activiteiten en stelt daarvoor een financiële planning op. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording opgemaakt.
De bedragen voor fondsenwerving, sponsoring en donateurschap worden jaarlijks opnieuw bepaald. En ook zal jaarlijks worden bekeken welke wervingsacties worden georganiseerd.

 1. Kritische succesfactoren
  • Stichting Janssmaatjes bestaat uit gedreven bestuursleden die hart hebben voor cultuur en zich hard maken om de gestelde doelen te realiseren
  • De Janssmaatjes komen uit de omgeving van Lochem en hebben hart voor de Lochemse gemeenschap: wij weten daarom hoe wij het verschil kunnen maken in Lochem en omgeving door onze betrokkenheid, onze kennis van de plaatselijke samenleving
  • Een goede PR is nodig om naamsbekendheid te krijgen en te vergroten: wij krijgen daarvoor onbezoldigd advies van een plaatselijk PR-Media bedrijf en binnenkort beschikken wij over onze eigen website.
  • Wij hebben de intentie om goed samen te werken met partijen in Lochem en omgeving die kunnen leiden tot het realiseren van onze doelen.

 

 1. Verantwoording

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Stichting Janssmaatje, dat zich geheel onbezoldigd in zet.

 

 

Informatie Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Janssmaatje

Fiscaal nummer: 856508809

Contact:
www.janssmaatje.nl
info@janssmaatje.nl
Emmastraat 38, 7241 EK Lochem

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat bij het moment van het opmaken van het jaarverslag uit de volgende leden:

J.M.H. Spruijt: voorzitter
D. Hallbach: secretaris
J. Zweverink: penningmeester
H.W.R. Rouweler-Schaap:lid                                                                                                                         A. Slings: lid

 

Beloningsbeleid:
De activiteiten van de bestuursleden vindt onbezoldigd plaats.

Doelstelling/visie/missie:
Stichting Janssmaatje stelt zich ten doel om meer kinderen én volwassenen in de gemeente Lochem e.o. te kunnen laten deelnemen aan muziek, dans en theaterspel.

Om deze doelen te kunnen realiseren is naast menskracht ook geld nodig. Stichting Janssmaatje werft hiervoor gelden bij:

Publieke en private fondsen;
Commerciële instellingen;
Het publiek middels donateurschap (“Janssmaatje”).

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het beleidsplan 2021-2022.


Uitgeoefende activiteiten in 2016:

In het boekjaar 2016 bestonden de activiteiten hoofdzakelijk uit het oprichten van de stichting op 28 juni, het werven van bestuursleden en het werven van gelden bij het publiek en bij fondsen. In 2016 zijn van de geworven gelden headsets aangeschaft die zijn en worden gebruikt bij culturele activiteiten in de gemeente Lochem e.o.


In 2017 is het beleidsplan over de periode 2021-2022 opgesteld en vastgesteld. Hierin zijn de missie, doelen en strategie van de stichting verder uitgewerkt.


Financiële verantwoording

De balans van de stichting per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 kunnen als volgt worden weergegeven: Staat van baten en lasten


by Sitework